fbpx

มะเร็งคืออะไร? สถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบันและแนวทางการต่อสู้กับมะเร็ง

กันยายน 24, 2019
what is cancer

มะเร็งถือเป็นภัยร้ายของทุกคน

เฉพาะในปี2561ที่ผ่านมามีประชากรโลกที่ตายด้วยโรคมะเร็งกว่า9.6ล้านคนและมีผู้ป่วยที่เพิ่ งจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอีกกว่า18.1ล้านคน…ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงอย่างน่าตกใจ

สถิติที่ไม่ควรมองข้าม

ในปี 2561 ทุกๆ 1 นาทีจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และคาดว่าในปี 2573 จะมีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นโรคมะเร็งถึง 27 ล้านคน มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั้งหมด75 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 17 ล้านคน

70% ของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งอยผู้ในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยที  50% อยู่ในทวีปเอเชีย และโดยเฉลี่ ยแล้วคนในโลก 5 คน จะมีโอกาสเป็นมะเร็ง 1 คน หรือถึง 20% เลยทีเดียว

สําหรับประเทศไทย โอกาสที่คนไทยจะเป็นมะเร็งคือ 1 ใน6

 • ชาวออสเตรเลีย1ใน2
 • สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเกาหลีใต้ 1 ใน 3
 • ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ 1 ใน 4
 • แอฟริกาใต้ 1 ใน 5
 • อัตราการเสียชีวิต จากการเป็นมะเร็ง พบว่า:
 • คนไทยเรามีอัตราสูง 1 ใน 9 เท่ากับแอฟริกาใต้
 • อังกฤษ1ใน10
 • อเมริกาและออสเตรเลีย 1ใน11
 • ญี ป่นุ 1ใน12
 • เกาหลีใต้ 1 ใน 13
 • สิงคโปร์ 1 ใน 8

ทําไมต่างประเทศมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าแต่อัตราตายจากมะเร็งตำ่กว่าไทย

สาเหตุหลักคือ ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการค้นพบการเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้เร็วดีกว่าและการเข้าถึงการรักษาก็ดีกว่าด้วยคะ

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มะเร็งที่พบบ่อยคือมะเร็งลําไส้ใหญ่เนื่องจากมีการกินดีอยู่ดีบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการ แปรรูปมากเช่นไส้กรอก แฮม เบคอน ทําให้เสี ยงต่อการเป็นมะเร็งสูง

UNDP ได้มีการคํานวณดัชนีชี้วัดความเจริญ Human Development Index พบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการกินดีอยู่ดี การศึกษาดี รายได้ดีมีโอกาสเป็นมะเร็งสูง เนื่องมาจากรูปแบบการใช้ชีวิต Lifestyleทํา ให้คนเป็นมะเร็งมากกว่าการติดเชื้อ

สําหรับประเทศไทย มะเร็งถือเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 1 มาตั้งแต่ปี 2542 แล้ว โดยมีประชากรเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 104.5 คน ต่อประชากร 1 แสนคน และในปี 2561 ที่ผ่านมา มีประชากรไทยถูกวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นมะเร็ง 170,500 คน และ มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง 114,200 คน

สําหรับมะเร็งที่พบบ่อยในผ้ชูายไทย 5 อันดับแรกได้แก่ ตับ ปอด ลําไส้ใหญ่ ต่อมลูกหมาก และ ต่อมน้ำเหลือง ตามลําดับ

ในขณะที่มะเร็งที่พบบ่อยในหญิงไทย 5 อับดับแรก ได้แก่ เต้านม ตับ ปากมดลูก ลําไส้ใหญ่ และปอด ตามลําดับ

มะเร็งตับและมะเร็งปอดที่ติดTop 5 นั้นก็เพราะว่าตรวจพบได้ยากค่ะ ส่วนมะเร็งเต้านมที่มีอันดับพบได้สูงนั้นมาจาก 3 สาเหตุหลักได้แก่การมีลูกคนแรกเมื อมีอายุมาก การมีลูกจำนวนน้อยลง และการให้นมแม่น้อยลงค่ะ

สําหรับมะเร็งที่พบบ่อยในเด็กไทย ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว ต่อมน้ำเหลือง และสมอง ตามลําดับ

ประเทศไทยครองแชมป์ มะเร็งตับชนิดเซลล์ท่อน้ำดีอันดับ1 ของโลกด้วยคะ เนื่องมาจากการกินปลาน้ำจืดดิบที่มีพยาธิใบไม้และปลาร้าที่มีสารไนไตรต์ก่อมะเร็งด้วยค่ะ

ในปี 2558 สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการริเริ่มโครงการ The Precision Medicine Initiative ขึ้นเพื่อที่จะได้ศึกษาทําความเข้าใจ DNA ระหัสพันธุกรรม (Genes) พันธุกรรม (Heredity) ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนษุย์ เพื่อที่จะหาวิธีการที ดีที สุดในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งด้วย

การที่จะสู้กับมะเร็งได้ เราต้องศึกษาและเข้าใจว่ามะเร็งคืออะไร มาจากไหน อยู่ที่ไหนบ้าง …

มะเร็งมีมานานแล้ว ในปี 2548 ได้มีการค้นพบว่าซากไดโนเสาร์ซึ่งมีชีวิตเมื่อ 80 ล้านปีก่อนนั้นมีเซลล์มะเร็งแฝงอยู่ด้วย และที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าไดโนเสาร์นี้เป็นสัตว์กินพืชค่ะ นอกจากนี้เมื อ 2 ปีก่อนก็มีการ ค้นพบมะเร็งในกระดูกข้อเท้าของมนุษย์ Australopithecus ซึ่งมีอายุเมื่อ 1.8–1.2 ล้านปีก่อนด้วย และมีหลักฐานการค้นพบคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกในยุคอียิปต์โบราณด้วย

Hippocrates แพทย์ชาวกรีกและได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์ได้ใช้คําว่า Carcinoma และ Carcinos ในการอธิบายโรคมะเร็ง คําว่า Cancer นี้ในนภาษากรีกแปลว่า “ปู” เนื องจากปูมีแขนขาที่แพร่กระจายออกไปเหมือนกับเซลล์มะเร็งนั่นเอง ด้วยเหตนี้เราจะเห็นสมาคมท่ีเกี ยวข้องกับโรคมะเร็งใช้สัญลักษณ์เป็นรูปปูกัน

มะเร็ง คือ อะไร?

เนื้องอกแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคะ คือเนื้องอกธรรมดาและเนื้องอกร้ายหรือมะเร็ง ร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์กว่า 50 ล้านล้านเซลล์ แต่ละเซลล์จะมีโครโมโซม ในโครโมโซมก็มี DNA และใน DNA ก็มียีนส์ (Genes) ที คอยควบคมุ การเจริญเติบโตของเซลล์ซึ่งทําหน้าที สร้างโปรตีนในร่างกาย

ใน DNA จะประกอบด้วยสารเคมี A T G C ทีเรียงลําดับกันอย่างถูกต้อง 6 พันล้านคู่ หากฐานเคมี A T G C เหล่านี้มีการเรียงลําดับผิดพลาด ก็จะทําให้ เกิดการกลายพันธุ์

โดยปรกติแล้วเมื่ อเซลล์เกิดความเสียหายกลายพันธ์ขึ้นเซลล์นั้นๆจะฆ่าตัวตายไปเอง ในขณะที่การเกิดเซลมะเร็งเป็นการกลายพันธุ์ที่เซลล์นั้นไม่สลายไปเอง เป็นกระบวนการที ต้องใช้เวลา เช่น มะเร็งปอดใช้เวลานานมากกว่า 20 ปี จึงเกิดอาการให้ตรวจพบ

มะเร็งมีความแตกต่างหลากหลาย (Heterogeneity) ดังนี้

 1. ต่างคน(InterPatient) มีโอกาสจะเป็นมะเร็งแตกต่างกัน
 2. ในคน (Intra Patient) – ในร่างกายของแต่ละคนในแต่ละอวัยวะมีความแตกต่างในการเกิดมะเร็ง
 3. ในก้อนมะเร็ง(IntraTumor–Tissues)–ที่เกิดในแต่ละอวัยวะจะประกอบด้วยเซลล์มะเร็งและเซลล์อื นๆ ที มีปฏิกิริยาต่างกัน
 4. ในเซลล์มะเร็ง(IntraTumor–Genetic)–ในเซลล์มะเร็งจะประกอบไปด้วยชุดระหัสDNAที่ต่างกัน(Genome)

มะเร็งในปัจจุบันถูกค้นพบประมาณ100 ชนิด แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 1. มะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุอวัยวะเช่นกระเพาะ ลําไส้ ปอด ตับ
 2. มะเร็งชนิดเม็ดเลือดได้แก่ เม็ดเลือดขาวและต่อมน้ำเหลือง
 3. มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเช่นกระดูก กล้ามเนื้อ

หนังสือ“As the Future  Catches You”หรือ แปลเป็นไทย “เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ ”ได้กล่าวถึง

เทคโนโลยี 3 อย่างที่กําลังครอบงำโลกใบนี้อยู่และ

จะปฏิวัติปรับเปลี ยนการดํารงชีวิตของมนุษย์ในอนาคตนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3 อย่างที่นำมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ประกอบด้วย

 1. Digital Technology (รหัส 0 และ 1 ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ไม่มีที่สิ้นสุด
 2. Genomics (ระหัสพันธุกรรม A T G C)
 3. Nano Technology (เทคโนโลยีอนุภาคที มีขนาดเล็กมากๆ)

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพันธุวิศวกรรม จึงทําให้เกิดการจัดตั้งโครงการ The Human Genome Project ในปี 2543 โดยความร่วมมือจากนานาอารยะประเทศ เพื อศึกษาการเรียงตัวของฐานเคมี A T G C ใน DNA ของมนุษย์เพื่อจัดทำ Blueprint หรือแม่พิมพ์ DNA ของมนษุย์สําหรับการใช้ประโยชน์ต่อไป

 

มะเร็งเกิดมาจากไหน

5% ของการเกิดมะเร็งมาจากปัจจัยภายในหรือพันธุกรรม

95% จากสาเหตภุายนอก จากสิ่งแวดล้อมซึ่งเราสามารถกำหนดปรับเปลี่ยนหรือหลีกเลี่ยงได้ การได้รับหรือสัมผัสสารก่อมะเร็งที่ต่างกันทําให้การเกิดมะเร็งที่มีความแตกต่างกัน

 

ปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับพันธุกรรมที่หลากหลายเช่นความไวของยีนทั้งยีนเร่งสารก่อมะเร็ง ยีนกำจัด และยีนซ่อมแซมตนเอง

นอกจากนี้แล้วความชราเองยังสามารถนํามาซึ่งโรคมะเร็งอีกด้วยเพราะมะเร็งเป็นโรคของความเสื่อมตามอายุยิ่งเรามีอายุมุากขึ้นจะยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์ได้สูงขึ้น ศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยจึงช่วยต้านการเกิดมะเร็งได้เป็นอย่างดี

 

ปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้แก่

 1. การสูบบุหรี่เป็นสาเหตได้ 22-25%
 2. การรับประทานอาหาร เช่น อาหารปิ้ง ย่าง ทอดในน้ำมันที่ใช้ซ้ำ ปลาร้าหรืออาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ไส้กรอก เบคอน แฮม แหนม กุนเชียง ทําให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ 20-25%
 3. การติดเชื้อต่างๆเช่น มะเร็งตับจากเขื้อไวรัสชนิด B และ C หรือมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV การติดพยาธิเช่นพยาธิใบไม้ทำให้เป็นมะเร็งตับที่ท่อนำ้ดีเป็นต้นทําให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็ง 20-25%
 4. การได้รับแสงรังสี เช่น รังสี UV ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังหรือการได้รับสารกัมมันตรังสี ทําให้เกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งปอดมะเร็งสมองและมะเร็งอัณฑะได้5-7%
 5. มลภาวะ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้PM 2.5 อาจทําให้เป็นมะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว ทําให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งได้ 1-5%

 

สารก่อมะเร็ง ภัยใกล้ตัว

ผลจากการวิจยั จากมนุษย์และสัตว์ทดลอง ได้แบ่งสารก่อมะเร็งออกเป็น 5 กล่มุ ดังนี้:

กลุ่ม 1–เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นแฮมไส้กรอก ซาลามี  เบคอน 2 ชิ้นครึ่งอย่างสมํ าเสมอจะทําให้มีความเสี ยงเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ถึง 18%

กลุ่ม 2A – น่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง ได้แก่ เนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดง จากแกะ แพะ หมู ทําให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งประมาณ 17%

กลุ่ม 2B – อาจจะเป็นสารก่อมะเร็ง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ จึงควรใช้เมื อจําเป็นเท่านน้ันนะคะ กลุ่ม 3–ไมน่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง

กลุ่ม 4–ไมใ่ช่สารก่อมะเร็ง

 

นอกจากนี้แล้ว ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่ทํางานกลางคืน เช่น แพทย์ พยาบาล มีโอกาสในการเป็นมะเร็ง ลําไส้ใหญ่มากกว่าคนปรกติ ในขณะที่คนที ไม่สบูบุหรี ก็สามารถเป็นมะเร็งปอดได้เนื่ องมาจากเป็น Secondhand smoker การ หายใจสูดเอาควันเข้าไป รวมถึงควันจากธูป จากการทําอาหาร มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอตุ สาหกรรม แร่ไยหิน หรือก็าซเรดอน

 

มะเร็งหลายชนิดมีอาการเตือนทําให้เราสามารถจะค้นพบได้ใน ระยะเริ่มแรก เราควรใสใ่ จกับสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นกับร่างกายรวมถึงการตรวจเลือดดูความผิดปกติภายในร่างกายแต่เนิ่นๆคะ

C – Change in bowel or bladder habits ระบบขับถ่ายเปลี่ยนไปไหม

A – A sore that does not heal แผลที่รักษาไม่รู้หายทั้งภายในและภายนอก

U – Unusual bleeding or discharge ทวารทั้งหลายที่มีเลือดไหลผิดปกติ

T– Thickening or lump in the breast or else where ร่างกายมีก้อนหรือตุ่มผิดปกติขึ้น

 I – Indigestion or difficulty in swallowing กลืนอาหารลําบาก

O–Obvious change in warts or moles มีไฝหรือหูดที่ เปลี ยนไปโดยเฉพาะไฝดํา

N – Nagging cough or hoarseness ไอและเสียงแหบเรื้อรัง

ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ทําให้เกิดมะเร็งมาจากพฤติกรรม สิ่ งแวดล้อมรอบตัว และพันธุกรรมขหากเราใช้ชีวิตให้ฉลาด ให้ถูกต้อง โอกาสในการเป็นมะเร็งของเราก็จะลดตามไปด้วยคะ

 

5ทำห่างไกลมะเร็ง 5 ทํา จําข้ึนใจ

 1. การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นกิจวัตรจะสามารถช่วยลดมะเร็งลําไส้ใหญ่ และมะเร็งในหญิงหมดประจําเดือนด้วยคะ
 2. การทําจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียด
 3. การกินผักผลไม้ให้ได้ครึ่ งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อ วิตามิน C ช่วยป้องกันมะเร็งได้มากคะ่
 4. การกินอาหารหลากหลายไม่กินอาหารซ้ำเป็นประจําเพราะทุกอย่างใช้เวลาในการสะสม ไม่ทาน ปลาร้า อาหารหมักดอง
 5. อาหารปิ้ง ย่าง ทอด อาหารแปรรูป เนื้อสัตว์ไม่ควรกินเกินครึ่งกิโลต่อสัปดาห์ค่ะ
 6. การตรวจร่างกายเป็นประจํา แม้จะไม่เจ็บป่วย

 

5 ไม่ เพื่อห่างไกลมะเร็ง …

 1. ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดม เพราะ 86% ของมะเร็งปอดเกิดจากควันบุหรี่
 2. ไม่มั่ว Sex
 3. ไม่ดื่มสรุา
 4. ไม่ตากแดดจ้าถ้าจําเป็นทาครีมกันแดด SPF ตั้งแต่15ขึ้นไป
 5. ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ

มะเร็งรักษาได้

การรักษามะเร็งในการแพทย์แบบแผนในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 5 วิธี

 1. การผ่าตัดโดยการใช้กล้องเข้าไป หรือใช้มือหุ่นยนต์ร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยรักษาอวัยวะส่วนดีเอาไว้
 2. การฉายแสงความร้อนที่42องศาเซลเซียศไปที่มะเร็งจะตายหมด
 3. การใช้เคมีบําบัด
 4. การพุ่งเป้าการฉายแสงเฉพาะจุดที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่ นน้อยที่สุด
 5. ภูมิคุ้มกันบำบัด

 

การรักษามะเร็งให้ได้ผลเบ็ดเสร็จนั้น ต้องรักษาทั้งโรคและรักษาทั้งคน แบบการแพทย์องค์รวมที่ดูแลทั้งกาย ใจ จิตวิญญานและสังคมโดยดูแลทั้งสี่ระดับ ทั้งกายภาพ ระดับเซล ระดับพลังงานขีวิต และระดับจิตวิญญาณจึงจะรักษามะเร็งได้อย่างเบ็ดเสร็จหายขาดจริง เหนือสิ่งอื่นใดคือการป้องกันโรคด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องคะ

ขอขอบคุณองค์ความรู้จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้ให้การบรรยายแก่นักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ

“สุขภาพดีเป็นสุนทรียภาพและความงามคือความสุข”

สนใจ ปรึกษาสอบถามเรื่องสุขภาพได้ที่

ADD US ON LINE
FACEBOOK PAGE
โทร (Call) +662 661 4431
อีเมล์ (E-mail) info@drorawan.com

#drorawan #sukhumvit #docter #skin #holistic #beauty #สุขภาพ #ความงาม #tips

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ

7 habits of emotionally intelligent person
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
นิสัย 7 ประการของผู้ฉลาดทางอารมณ์
กล่าวโดยสรุป ผู้ที่มีความฉลาดท...
what is probiotic
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
Probiotics คืออะไร? สุขภาพดี…เริ่มต้นที่ลำไส้
การที่จะทำให้ลำไส้ของเราแข็งแร...
โรคเบาหวาน ความดัน
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กัน
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กั...